Преди една година завърших магистърска степен в НБУ, но при написването на магистърската ми теза се сблъсках с множество проблеми. Може би един от най-интересните за мен бе поставеното условие за набирането и използването на актуални източници на информация. Какво значи актуални източници на информация? В зависимост от темата на магистърската теза, актуалните източници на информация могат да бъдат различни. По принцип се приема, че публикуваните през последните десет години проучвания, анализи, книги, учебници са актуални. Следователно при написването на магистърската теза е препоръчително поне 30% от използваната литература да е от последните десет години. Тук следва да посочим, че ако темата е например историческа – това изискване не винаги би могло да се спази, защото за някои исторически теми основната информация за тях може да се черпи от източници, които са близки до самото историческо събитие, което е обект на анализ в магистърската теза.

За други теми, които анализират събития от последните една-две години, възниква друг проблем – много често няма книги, монографии, учебници, които да са посветени на тази тема – в такива ситуации, информационното осигуряване се осъществява най-често чрез медийни публикации.

Защо е необходимо да се познават актуалните източници на информация по дадената теза? Първо, доброто познаване на литературата по темата е необходимо за написването на добра магистърска теза. Второ, не е възможно да се представи цялостно темата, ако се позоваваме само и единствено върху източници, които са публикувани преди 20-30 години, защото има много сфери, в които развитието води до драстични промени, иновации и появата на нови теории. Трето, публикуваните през последните десет години източници, могат да предоставят алтернативно виждане за изследвания проблем в магистърската теза, в следствие на което може да доведе до намиране на ново алтернативно решение на добре познат проблем.