След завършване на магистърска степен, при желание за продължаване на следването и кариера в научните среди е необходимо да напишете и защитите дисертационен труд. За разлика от всичко, което сте писали по време на бакалавърската и магистърската ви степен на обучение, дисертацията представлява доста по-различен по своя характер писмен продукт, който изисква задълбочено познаване на проблематиката, аналитични умения, способност да се формулират тези, хипотези, изводи и препоръки. В едно дисертационно изследване не може само да представите и анализирате наличната до момента научна литература върху проблема, който разглеждате, но заедно с това трябва да разработите аналитична рамка, въз основа на която да анализирате проблема поставен в дисертацията, да осъществите собствено изследване, което да има отношение към темата и да обобщите резултатите от него.

Написването на една дисертация не може да стане за една година – необходими са ви поне две-три години, за да може да създадете текст, който да отговаря на всички условия за качествено написана работа. Следователно, ако искате да напишете добра дисертация е необходимо от отделите достатъчно време първо за набиране на необходимата информационна база, върху която да стъпите при написването на вашия текст. Запомнете, добрата дисертация не може да се базира само върху научната литература достъпна на български език, а е необходимо да проучите и анализирате и чуждоезичната литература по проблема. Второ, препоръчително е да направите собствено проучване – емпирично изследване, анкетно допитване и пр., което има ключово значение за верифициране на изводите, които правите в текста. Едно качествено изследване не може да бъде направено за една седмица, а изисква ясно и точно формулиране на въпросите, определяне на целевата група, анализиране на резултатите и пр. Трето, дисертацията има задължително установена структура и елементи, които не могат да бъдат пропуснати при написването на текста – теоретична обосновка, методология, емпирична част и пр.

В заключение, отделете много време и усилия, ако искате да напишете качествената дисертация.