През последните години много университети въведоха и използват системи за проверка на автентичността на текста на дипломните работи – с други думи дали авторът не е плагиатствал. В същност такава система има още от самото създаване на НБУ и всички дипломни работи преминават тази проверка преди да бъдат допуснати до защита. Затова, ако защитавате в НБУ, задължително трябва да посочване в текста цитираната литература. Ако бъдете хваната в плагиатство, минимално може да се разминете със защитата на първата дата, но може и да не бъдете допуснати да защитите образователната си степен изобщо.

Ето защо, спазването на няколко лесни правила има голямо значение за вашата защита. В НБУ е общо прието, че цитирането на използваната литература трябва да става под линия, като се посочва последователно името на автора, заглавието на книгата, статията и пр., име на списание или издателството, година (и/или брой) на издаване, град на издаване, и задължително посочване на конкретните страници от текста. Имайте предвид, че съгласно новия Закон за висшето образование, плагиатството е недопустимо и дори след време може да бъдете „наказани“, ако сте се изкушили от лесното и бързо използване на източници от интернет без да посочите техния автор.

Цитирането на използваните източници няма да намали стойността на вашия труд, напротив то показва, че сте отговорни и зачитате авторския труд на хората, които са работили по тази тема; показва, че познавате проблемите и авторите, които работят върху проблема. Още повече в някои университети започнаха да се въвеждат минимални изисквания за брой на използваните източници в текста – някои преподаватели в НБУ например искат миниуми 30-40 източника, реално използвани в изложението, за да одобрят текста на дипломната работа – изискване, което се налага все повече, за да се опитат да изкоренят порочната практика на copy-paste в България.