Освен уводът, от съществено значение за дипломната работа е заключението. Както и при написването на увод, така и при заключението всеки един от нас, които е трябвало да се справи с написването на дипломна работа е изпитал затруднение да успее да обобщи цялото съдържание на текста в само две-три страници.

Какво следва да включва едно заключение – систематизирано представяне на основните изводи направени в изложението на текста. Поради това, за да ви бъде по-лесно при написването на заключението е добре в края на всяка точка в изложението да има един абзац, който обобщава изложеното в него.

От опитът при написването на моята дипломна работа, мога да посоча, че написването на само една страница текст, който не е обвързан с изводи от изложението намалява значително вероятността да получите добра оценка. Както уводът, така и заключението показват вашето умение за систематизация и отсяване на важната информация. Поради тази причина, както посочи, моя научен ръководител е необходимо в заключението да има няколко основни елемента: първо, посочване на значението на темата; второ, следва да бъде отбелязано, че тезата на дипломната работа е доказана в изложението; трето, посочване на основните изводи от изложението; четвърто, извеждането на препоръки за намиране на решение на разглеждания проблем; пето, финално обобщаващо изречение относно разгледания проблем.

Въпреки, посочените няколко елемента, от най-голямо значение са изводите, които са базови за проведения анализ на конкретния проблем и могат да бъдат определени като най-важната част за една дипломна работа, защото представляват аналитичния момент в текста, а не просто преразказват чужди позиции по проблема. Поради това оставете написването на заключението за ден два след приключване на изложението, за да може да възприемете множеството от информация и да осмислите коя е важна и коя не толкова, за да бъде включена в заключението на вашата дипломна работа.