Завърших бакалавърската си степен в УНСС, а магистърската степен в НБУ. И при двете ми следвания завършването ми следваше да бъде с написан от мен текст – респективно дипломна и магистърска теза. Общото и при двете бе необходимостта да набера достатъчно информация за написването на текста. В двата университета ме посрещнаха различни изисквания към написването на текста – докато за дипломната си работа не бе необходимо да набирам точно определен брой източници, то при написването на магистърската ми теза в НБУ научния ми ръководител ми каза, че е желателно при написването на магистърската ми теза да използвам минимум четиридесет източника на информация, като в допълнение акцентира, че няма предвид 35 от тях да са от интернет.

Така се наложи да се ориентирам към набирането на информация от книги, учебници, списания. От моя опит могат да ви кажа, че интернет може да ви бъде от ползва, защото преди да отидете в библиотеката може да проведете проучване в интернет на публикуваните книги и учебници, които могат да ви бъдат от полза за вашата магистърска теза. Освен проучване, използвайки интернет, може да направите проучване на достъпните книги, учебници и списания в онлайн каталога на библиотеката на университета, което ще ви бъде много полезно, защото ще ви позволи да бързо да вземете книгите и учебниците от библиотеката на университета.

В допълнение към наличните книжни информационни източници по съответната тема, библиотеката на НБУ ви предоставя много голям достъп до различни бази данни, където може да намерите както нови и непознати източници, то така и много важни ключови информационни източници за сферата, в която пишете. Запомнете, че написването на добра и качествена магистърска теза е добре да познавате не само българската библиография по темата върху, която пишете, но е задължително да използвате и чуждестранни източници, защото това ще обогати вашите познания и ще разкрие по-пълно темата на магистърската ви теза.