За първи път тази година ми се наложи да напиша текст, който е по-дълъг от двадесет страници. Трябва да призная, че задачата не се оказа много лесна. Един от основните ми проблеми беше по отношение на структурата на една дипломна работа. Нито в училище, нито в университета, някои ми беше преподавал какво точно трябва да включва една дипломна работа. В интернет имаше доста материали за това как се пишат дипломни работи, но те бяха много кратки и не успяха да ми помогнат значително. Имаше и сайтове, в които успях да видя няколко цели дипломни работи, но не знаех дали те отговарят на всички условия за добър пример за написване на тема. В крайна сметка намерих една книга на Умберто Еко „Как се пише дипломна работа“ и се възползвах от съветите, които бяха посочени там.

Накратко, какви съвети мога да ви дам по отношение на структурата на една дипломна работа с оглед на моя собствен опит.Всяка дипломна работа трябва да има следните задължителни елементи:

  • заглавна страница, където са посочени имената и факултетния номер на дипломанта, имената на научния ръководител, темата на дипломната работа, университета, дата, град и прочие;
  • съдържание – ясно и точно представящо основните пунктове на дипломната работа;
  • при необходимост – списъци със съкращения, таблици, фигури и пр.;
  • увод – въвеждане в темата, актуалност, цели, задачи, основна теза;
  • минимум три глави – първата най-често представлява теоретично представяне на научната литература по разглеждания проблем; втора глава е прилагане на теорията на практика – анализ на конкретна ситуация и пр.; трета глава – изводи и препоръки;
  • заключение – кратко представяне на основните изводи на направеното изследване;
  • използвана литература – изброяване на всички използвани източници в текста.

Писането на дипломна работа изисква много усилия и време, поради това ви препоръчвам да започнете поне няколко месеца преди датата на вашата защита. Успех!