Писането на дипломна работа е труден и бавен процес, ако искате да представите добър текст на защитата и да получите висока оценка от комисията. Когато започнах да пиша моята дипломна работа си мислех, че за няколко седмици ще успея да я направя, но след като започнах осъзнах, че процесът няма да е толкова лесен и бърз. Трябва да призная, че първоначално написването на увода бе много лесно, според мен, но се оказа, че това което мислех за добре свършена работа – не отговаря на нито едно изискване на писане на увод на дипломна работа. Най-голям проблем срещнах с формулирането на тезата на дипломната ми работа.

До този момент не знаех какво значи теза на дипломна работа и се наложи за прочета малко информация за това. На практика, под теза се разбира едно истинно съждение, което трябва да представи на читателите авторовата позиция по основния проблем, който се разглежда и анализира в конкретната дипломна работа. До тук добре – стана ми ясно както е тезата, но как да формулирам моята собствена теза? В няколко кратки изречения трябваше да се опитам да пресъздам основната гледна точка, която имам по разглеждания въпрос на дипломната работа – оказа се, че не е много лесно, тъй като при написването на основния текста на разработката имаше различни позиции и гледни точки по проблемния въпрос. Как постъпих, за да улесня моята задача?

Прочетох отново текста, който бях написала до момента и изведох на един лист основните опорни точки, които според мен бяха важни и основни за темата и след това се опитах да конструирам няколко изречения, с които да представя моята позиция по въпроса. Едновременно с това внимавах, позицията, която заемам да бъде защитима от текста на изложението – в противен случай моята теза нямаше да може да бъде защитена.