Писането на реферат по право е малко по-различно от писането на реферат по политология например или счетоводство. Каква е разликата? Както всички знаем, рефератът представлява реферативно представяне на определени теории и концепции по отношение на даден проблем, със сравнително малко анализ и интерпретация от страна на автора, който разработва реферата. За разлика от останалите реферати, рефератът по право има допълнителни специфики, които следва да бъдат взети предвид, когато се пристъпи към неговото написване.

Тук няма да се спирам на структурата на реферата – какво трябва да включва и как да бъдат организирани неговите основни елементи, но ще отбележа, че за разлика от останалите реферати, които най-често представят и анализират няколко научни трудове – книга, статия, студия, то при реферата по право отправната точка на анализ са няколко. Първо, задължително условие е да се опрете на достоверни източници на информация относно разглеждания проблем – като започнете с добре познатите ни учебници по съответното научно поле – добре е да подберете поне два или три учебника; и преминете към по-специализирана литература – студия, статия или монография върху изследвания проблем – желателно е да изберете поне една или два, за да имате широко поле върху, което да разпрострете своя анализ.

Освен научната литература, рефератът по право изисква и доброто познаване и инкорпориране в текста на законови и подзаконови актове, които имат пряко отношение към разглежданите в реферата проблеми и въпроси. Тук става дума не само за посочване на конкретните членове, но и за по-широко или по-тясно тълкуване на тяхното приложно поле съобразно с темата на реферата. Освен това от значение за доброто познаване на материята по темата е включването и на анализ на наличната съдебна практика по конкретните за темата проблеми. Посочете и анализирайте поне две-три съдебни решения по въпроса на реферата, за да добиете дълбочина на изследването си.

Следването на тези основни правила е гаранция за добър резултат!