В обучението по Право, решаването на казуси има много важно значение за всеки студент, защото по този начин той/тя може да приложи на практика правната теория и законите; умение, което е безценно за всеки юрист в неговата практика.

Преди две години, когато започнах обучението си по Право за първи път се сблъсквах с необходимостта от решаването на правни казуси. До тогава дори не бях чувала за това и не знаех какво точно да направя при първият такъв. Допитах се до познати студенти по-горен курс, които ми дадоха няколко ценни съвети как да намеря успешно решение на всеки правен казус, който ми е зададен. Първо и задължително е да се прочете подробно и да се осмисли текста на казуса. От значение са и въпросите, който са зададени след текста, които могат да ви насочат към специфичното знание, което следва да приложите. След като веднъж сте се запознали със заданието, добре би било да се върнете към учебниците и да прочетете мало повече за проблемната област, която засяга казуса. Задължително следва да откроите и какви законови норми, касаят анализирания от вас казус – изведете конкретните членове и алинеи, които имат отношение към намирането на решение на казуса. Задълбоченото проучване на съдебна практика също би могло да ви бъде много полезно – за разлика от миналото, днес решенията на ВКС, ВАС, Конституционния съд и на много други съдилища е достъпно онлайн – и представлява важен елемент за успешното решение на казуса.

След като имате налична цялата тази информация, прочетете още веднъж казуса и се опитайте кратко, точно и ясно да отговорите на всеки един от зададените въпроси. Запомнете, решаването на казуса не изисква многословност, а точно и прецизно посочване на възможните алтернативи при представената ви информация.