Един от задължителните елементи при разработването на магистърска теза е представянето на релевантната за съответната изборна тема налична теория. Защо е необходимо представянето на теоретичните постановки по темата? Първо, не бихме могли да осъществим пълноценен анализ на конкретния проблем, ако преди това не сме си изяснили основните теоретични постановки, които могат да ни дадат основата за провеждания анализ на конкретна реална ситуация. С други думи, теоретичната постановка по разглеждания от вас проблем, представлява базата върху, която следва да градите анализа си върху конкретния проблем.

Второ, представянето на научната литература, която разисква обсъжданата от нас тема, показва нивото ни на познаване на теорията, което е положителен момент при оценяването на всяка магистърска теза.

Трето, не е важно само да представим теорията по разглеждания от нас въпрос. Много по-важно е подборът на използваните теоретични постановки и анализът, който правим въз основа на тях. Запомнете, че представянето на теорията по разглеждания от вас въпрос без предварително да имате ясна структура как и какво точно да включите на ограничените 20-30 страници може да има негативни последици. Изборът на това как и какво да представите с оглед на спецификата на темата на магистърската теза при обзора на научната литература по темата има съществено значение за качеството на вашия текст.

Четвърто, получаването на висока оценка на защитата ви зависи и от способността ви да представите не само достъпната на български език теоретична постановка, но и да инкорпорирате в теста си поне няколко заглавия на чужд език. Това обогатява магистърската ви теза и допринася за нейното значение за научната литература в страната.

В заключение, не пренебрегвайте значението на теоретичната част при разработването на вашата магистърска теза, защото ако вникнете в същността на темата и подготвите и осъществите качествен анализ на теоретичните проблеми по разглежданата от вас тема, последващият анализ на проблема, който сте си поставили ще бъде значително улеснен, а анализът ще бъде значително по-качествен.