Съществен елемент при написването на всяка курсова работа е съобразяването със зададените технически изисквания по дадени предмет или от конкретния преподавател. Въпреки, че в България да приети редица стандарти по отношение на техническото оформление на курсовите работи, при моето следване в университета се уверих, че е желателно преди да предам курсовата си работа да проверя какви точно са поставените от преподавателя технически изисквания.

По време на следването си трябваше да подготвя най-малко около 10-15 курсови работи по различни дисциплини и трябва да призная, че при техническото им оформление всеки път при различните преподаватели имаше различни изисквания. Първите няколко пъти се случваше оценката ми да е намалена поради неспазване на зададените технически изисквания, и след това при всяка една нова курсова работа последните ми проверки задължително включват правопис и съобразеност с поставените технически изисквания. Независимо от възможността да има различни изисквания по отношение на брой страници, избор на шрифт и големина на буквите, има няколко общи характеристики: задължително при написването на текста използвайте един шрифт и големина на буквите, подравнявайте текста двустранно, номерирайте страниците и при необходимост номерирайте отделните структурни елементи в текста, таблици, графики, карти и пр.

Защо това е важно? Първо, спазването на зададените технически изисквания показва, че преди да започнете работа по текста, сте се запознали с поставената задача от дадения преподавател. Второ, оформлението на текста прави неговото четене и възприемане много по-лесно. Трето, по този начин цялостния текст има завършеност, а номерирането на отделните части в него позволява логично и последователно да се проследи развитието на основната тема. Четвърто, неспазването на зададените технически изисквания може да бъде основание преподавателят да не прочете вашата курсова работа и въпреки вашия труд при написването й, да не получите добър резултат. Следователно, макар и тестът да е най-важната част от курсовата работа, не пренебрегвайте неговото техническо оформление.