Обучението в НБУ е доста различно от обучението в училище. Още в първите седмици на обучението ми в НБУ осъзнах, че по-скоро теоретичното обучение в училище отстъпва място на теоретико-практичното обучение в университета. Това се случи след като по една от дисциплините ми бе даден конкретен казус, които следваше да реша в рамките на една седмица. До този момент никога не ми се беше налагало да разработвам казус и ми бе напълно неясно как трябва да процедирам. Continue Reading

През последните години образованието по Право все повече включва правните казуси като елемент при оценяването при различните дисциплини. Усвояването на умението да се решават правни казуси е изключително важно, имайки предвид, че държавните изпити включват задължителен елемент казус преди да бъдете допуснати до устен изпит. Поради тази причина умението да се решават правни казуси в НБУ е от съществено значение за завършване на специалност Право. Continue Reading

В следването си в Нов български университет, всеки студент, независимо от неговата специалност, в даден период се изправя пред предизвикателството на решението на казус. За много дисциплини умението да се решава казус е ключово и без него студентът няма да може да получи оценка и съответно да завърши. Ето защо тук ви представям няколко основни правила, които трябва да се спазват при решението на казуси в НБУ, за да може да получите оценка по съответната дисциплина. Предложените от мен правила не са изчерпателни, те само обобщават моя опит в решаването на казуси от следването ми в НБУ. Continue Reading

Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен и зависи от много неща. Преди две години за първи път се срещнах с трудността от намирането на решение на казус в НБУ и трябва да призная, че ми отне доста време докато успея да отговоря на поставените след казуса въпроси. Continue Reading

Всеки студент в Нов български университет рано или късно се сблъсква с необходимостта да реши казус по дадена дисциплина. Първоначално всеки един студент смята, че решението на казуса е лесна задача, тъй като за разлика от реферата или курсовата работа по принцип решението изисква не повече от няколко страници текст. Реалността обаче е друга. За разлика от другите жанрове, които много от нас са писали по време на обучението ни в училище, казусът изисква съвсем друг подход. За съжаление няма как да решите казуса, ако само препишете от някоя книга или учебник някаква теория, която се отнася до разглеждания от вас проблем или копирате различни материали от интернет и след кратка обработка ги предложите като ваш текст.

Първо, не забравяйте, че писмените текстове, дори и казусите се проверяват за плагиатство със специална програма. Второ, решаването на казуса изисква задължително спазване на следните няколко правила, ако искате да получите добра оценка. Правилата са следните: задължително трябва да обвържете казуса с постановките и концепциите, които изучавате по съответната дисциплина; всеки казус има две части – теоретична постановка (базата за намирането на решение на казуса) и анализ на проблема (представяне на конкретно реално решение на проблема, който ви е поставен); изводите, препоръките и прогнозите следва да са логически обосновани; въпреки, че се различава от курсовата работа, не забравяйте да посочите използваната и цитирана литература.

В заключение, преди да пристъпите към решението на казуса е необходимо да сте добре запознати в теоретичните постановки по разглеждания от вас проблем, за да може да аргументирате добре своя анализ. В допълнение, не се доверявайте на достъпните в онлайн пространството казуси – някои от тях може да не са актуални, други може да не са верни. Опитайте се да решите казуса сами.

За всеки магистър в НБУ е добре да бъде запознат с изискванията на НБУ за библиографско цитиране. Съгласно правилата на университета, библиографското цитиране следва да прилага БДС 17377-96 в тази област, където е посочено, че 1) при непериодични печатни издания в описанието са включени следните задължителни елементи: Автор; Колективен автор; Заглавие; Определящи характеристики, при някои видове издания; Том; Поредност; Местоиздаване; Година на издаване; ISBN; 2) При периодични печатни издания: Заглавие; Източник; Година и Брой; Местоиздаване; Година на издаване; Брой; ISSN; 3) при електронни носители и уеб адреси: Имената на авторите; заглавието на материала (в кавички); заглавието на целия труд (в курсив или подчертано); дата на публикацията; точен адрес на източника (в триъгълни скоби); дата на достъп (в кръгли скоби). Continue Reading

Много често при написването на магистърската теза, всеки от нас се концентрира преди всичко върху съдържанието и неговото оформление и напълно забравяме за един важен елемент на текста, а именно – заглавната страница. Независимо, че има общо утвърдени правила за форматиране на заглавната страница, всеки университет поставя специфични изисквания по отношение на форматирането и съдържанието на заглавната страница на магистърската теза. Continue Reading

Един от задължителните елементи при разработването на магистърска теза е представянето на релевантната за съответната изборна тема налична теория. Защо е необходимо представянето на теоретичните постановки по темата? Първо, не бихме могли да осъществим пълноценен анализ на конкретния проблем, ако преди това не сме си изяснили основните теоретични постановки, които могат да ни дадат основата за провеждания анализ на конкретна реална ситуация. Continue Reading

Преди една година завърших магистърска степен в НБУ, но при написването на магистърската ми теза се сблъсках с множество проблеми. Може би един от най-интересните за мен бе поставеното условие за набирането и използването на актуални източници на информация. Какво значи актуални източници на информация? В зависимост от темата на магистърската теза, актуалните източници на информация могат да бъдат различни. Continue Reading

Завърших бакалавърската си степен в УНСС, а магистърската степен в НБУ. И при двете ми следвания завършването ми следваше да бъде с написан от мен текст – респективно дипломна и магистърска теза. Общото и при двете бе необходимостта да набера достатъчно информация за написването на текста. Continue Reading