Дипломната работа е самостоятелно научно изследване по конкретно зададена тема, която включва следните задължителни елементи:

Съдържание и заглавна страница, която съдържа следната информация: име на университета, факултет, катедра (департамент); тема на дипломната работа; име на дипломанта, специалност и факултетен номер; име на научния ръководител; дата; населено място.

Уводът, в рамките на 2-3 страници, представя съдържанието на дипломната работа, като задължително включва актуалност на темата, формулирана изследователска теза, обект, предмет, цел, задачи и методи на изследване.

Изложението зависи от темата на изследването, като включва два основни елементи:

Теоретична част, в която се прави преглед, анализ и обобщение на теоретичните основи и концепции по темата.

Практическа част, в която се анализира развитието и състоянието на изследвания обект, чрез прилагането на теоретичните концепции и модели.

Заключението, в рамките на 2-3 страници, обобщава основните резултати, изводи и препоръки на темата.

Използваната литература включва използваните при написването на дипломната работа източници, като тяхната подредба се оформя по правилата на библиографското описание и посочените от Университета специфични изисквания.

Приложения – фактически материал, като таблици, графики, фигури и др., които са използвани при анализа в практическата част.

Технически параметри – Всеки Университет има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Дипломната работа за завършване на образователно- квалификационна степен бакалавър обикновено е с обем между 40- 60 страници , а за магистър около 70-90 страници.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.

 

 

Курсовата работа е сравнително сложен проект, с който се разработва самостоятелна тема (проблем) в определена научна област, като се използват научни методи, собствени проучвания, критичен анализ на научна литература. Въз основа на теоретичната база, авторът излага собствено мнение и препоръки за намирането на решение на разглеждания проблем.

Структурата на курсовата работа съдържа следните елементи:

 • Заглавна страница и съдържание
 • Увод – представя и формулира разглеждания проблем; посочва предмета и обекта, целите и задачите на работата; описва използваните методи и техники за научни изследвания.
 • Изложение – в няколко логически обвързани самостоятелни части, се прави задълбочен анализ на наличната научна литература по темата и се анализира конкретно поставения проблем.
 • Заключение – синтезирано представяне на постигнатите резултати, обобщения и изводи, може да съдържа оценки и/или препоръки.
 • Използвана литература – изчерпателно посочване на всички използвани при разработването на курсовата работа източници.

Технически параметри: Всеки преподавател има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.

 

Рефератът представлява форма на академичен текст, който има за цел да в синтезиран вид да представи съдържанието на научни текстове. При написването на реферата са необходими следните умения: умения да обобщаване на информацията от текстовете, формулиране на изводи, аналитично и синтетично мислене, умения за структуриране на текста, анализиране и доказване на тези.

Структура: Всеки реферат съдържа следните елементи:

 • Увод – представя и формулира разглеждания проблем; посочва целите и задачите на работата.
 • Изложението представя анализ на реферирания текст и надлежна аргументация към него, развиване на тезата, с оглед на поставените задачи в увода.
 • Заключение – синтезирано представяне на обобщения и изводи от реферираните текстове.
 • Използвана литература – изчерпателно посочване на всички използвани при разработването на курсовата работа източници.

Технически параметри: Всеки преподавател има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.

 

 

Казусът е писмена форма за проверка на прилагането на теоретичните знания на практика, при който студентът трябва да намери решение на дадена проблемна ситуация. Специфичните особености на казуса са: детайлно представяне на даден проблем; разглежданият проблем често се базира на факти от действителността; обвързва теория и практика.

Казусите се прилагат от почти всички български колежи и университети, но са особено популярни в Нов български университет, Университет за национално и световно стопанство, Стопанска академия „Димитър Ценов”, Международно висше бизнес училище.

Казусът се използва, за да се оцени способността на студентите: да намират нетрадиционни и/или алтернативни решения на даден проблем; да формулират изводи, предложения за промени; да стимулира формирането нови идеи; избор на нови, нетрадиционни стратегии и подходи за анализ; да направят оценка на риска.

Разработването на добър казус задължително преминава през три етапа:

 • Разбиране на същността на заданието – навлизане в детайлни в същността на поставената задача;
 • Преглед и селекция на необходимата научна литература и информация за разработването на казуса;
 • Анализ на надлежно събраната информация и синтез на изводите и тенденциите.

Структура:

 • Въведение – кратко посочване на разглеждания проблем, неговата връзка с други въпроси, теми и пр.
 • Решение на казуса – анализ на проблема, посредством използването на теоретичните знания.
 • Заключение – синтез на основните изводи и препоръки направени в изложението.
 • Използвана литература – посочване на всички източници, използвани в текста.

Оценяване на решението на казуса: При оценяване на решението на казуса се взема предвид: логиката на разсъжденията; посочването на алтернативи за решението на проблема; приведените аргументи „за“ и „против“; използването на актуални данни при решаването на казуса; формулирането на изводи.

Технически параметри: Всеки преподавател има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.

Есето е кратко писмено съчинение, което поднася оригинално и в свободен стил изложение на дадена идея. То е граничен жанр между научния, публицистичния и художествения стил, като съществено значение има мнението на автора. Въпреки, че отразява личната позиция на автора, всяко есе трябва да отговаря на изискванията за информативност, смислово и стилово единство, езикова свързаност, завършеност.

Видове есета: Основните видове есета са литературно, историческо, философско, биографично. През последните години в университети много често се използва т.нар. академично есе.

Структура: Есето има свободна форма на изразяване, но това не изключва неговото структуриране, за по-голяма яснота и логичност на изложението. То има три части:

 • Увод – кратко представяне на тезата, отговора на въпроса или заявяване на лична авторова позиция (един абзац).
 • Изложение – авторови пояснение, аргументи и доказателства в защита на поставената в увода теза
 • Заключение – в един абзац се резюмират основните изводи и обобщения направени в изложението.

Умения при написването на есето: Есето предоставя свобода на изразяване на автора, но това не изключва необходимостта от редица умения за написването на добро есе, като: ясно формулиране и изразяване на лична позиция; добре формулирана теза; логическо организиране на текста и логически преходи между частите на есето; логичност,  адекватност и достатъчност на аргументация на тезата; добро боравене с езика и граматиката.

Технически параметри: Всеки преподавател има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста и др.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ                                         

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.

Докладът е самостоятелно задълбочено изследване, което има за цел да представи в писмен вид план и проект върху даден проблем. При написването му се изисква добро познаване на литературата по въпроса, нейното творческо осмисляне и интерпретация, логично подреждане и представяне на доказателства за основната теза.

Етапи на изготвяне:

– Подготовка – съставяне на библиографска справка, селекция и преглед на научната литература по проблема.

План-проект за доклада – същинска творческа работа върху текста, която включва представяне на дефиниции, аргументиране и доказване на тезата, логично и последователно изграждане на текста.

Структурата на доклада включва:

-Увод – представлява кратка обосновка на избора на темата, нейното значение и актуалност; формулиране на хипотезите и основната изследователска теза на изследването; при необходимост се посочват уточнения и ограничения на разглеждания проблем.

– Изложение – последователно, хронологически и/или логически, чрез вътрешно структуриране на текста (подзаглавия) се представя доказателствения материал и резултатите от изследването, които следва да бъдат и творчески интерпретирани.

– Заключение – синтезиране на основните изводи и обобщения от изложението.

– Използвана литература (библиография) – изчерпателно посочване на всички използвани при разработването на доклада източници.

Представяне и оценка на доклада:

Написаният текст на доклада често следва да бъде представен пред аудитория, като вариантите са докладът да бъде прочетен изцяло или да бъде представено негово резюме. Оценяването се прави въз основа на предварително посочени критерии и показатели като: структура, стил, креативност; постигане на посочената цел и задача  и др.

Технически параметри: Всеки преподавател има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.

 

Изпитните задания са разнообразни, поради това тяхното структуриране и оформление зависи изцяло от посочените изисквания за неговото разработване. Преди да започне написването му е необходимо, подробно да се осмисли какво точно се изисква да бъде направено.

Технически параметри: Всеки преподавател има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първия начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.

Проектът е специфичен академичен текст, който има за цел студентите да приложат на практика получените знания по дадена дисциплина. Най-често, подобен проект се възлага на студентите от техническите науки и представлява написването на доклад за събитие или решаване на конкретен проблем.

Структурата на курсовата работа съдържа следните елементи:

 • Заглавна страница и съдържание
 • Въведение – кратък (1 – 2 страници) анализ на контекста на темата на изследване; целта и методите на проекта; подчертава се актуалността и значението на избраната тема; преглед на информационните източници; обхват на изследването
 • Изложението се структурира в три подраздела: теоретичен (представя основни теории, модели и хипотези релевантни за изследваната тема); описателен (представя използваните материали и методи за анализ); аналитичен (анализ и обобщение на резултатите от изследването). Анализът е добре да бъде подкрепен от таблици, графики, фигури, за пълнота на изследването.
 • Заключение – обобщение на основните изводи, препоръки и проблеми, изведени от анализа в изложението
 • Използвана литература и приложения – пълен списък на ползваната литература и на приложенията.

Технически параметри: Всеки преподавател има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.

Дисертационният труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” представлява самостоятелно и оригинално изследване в конкретна научна област, което задължително трябва да съдържа научни или научно-приложни резултати, които представляват принос с развитието на научната област. Дисертацията изследва изчерпателно определен проблем, поради тази причина кандидатът следва да притежава задълбочени познания в изследваната област и да е способен да провежда самостоятелни качествени изследвания. С други думи, дисертационното изследване не е само обзор на научната литература по темата, но следва да отразява и изразява лична позиция по проблемите, което е основен научен принос при разработването на дисертацията.

Разработването на дисертационния труд става в рамките на редовна, задочна или докторантура на самостоятелна подготовка. Независимо от избраната форма, обучението включва образователна част (необходимо е полагането на изпити – броят и формата  варират в зависимост от университета, катедрата, научната област) и изследователска част (написването и публикуването на научни статии, студии, книги и завършване с написване и защита на дисертационен труд). Всеки зачислен докторант организира своята работа съобразно одобрен от факултетния съвет индивидуален учебен план.

Примерна структура и съдържание на дисертационния труд:

 • Увод/Въведение – синтез на научния обхват на дисертацията и излага научния проблем, който ще се изследва; посочва неговата актуалност и значение за научната област; представя предмета, обекта, основна цел и задачи, работни хипотези на дисертационното изследване; извежда основната теза на изследването; представя използваните методи на изследване, кратък литературен обзор.
 • Изложението на дисертационния труд е систематизирано в няколко глави, като задължително в първа глава е теоретична – докторантът следва да направи преглед и анализ на научната литература върху разглеждания проблеми и предлага методика за анализ на изследвания проблем. В следващите глави с научни методи и средства изследваният проблем се анализира, извеждат се основни резултати и обобщения; в зависимо от типа на научното изследване е възможно в тази част на дисертацията да има експериментални изследвания и др.
 • Заключение – систематизирано и синтезирано представяне на основните изводи, обобщения, препоръки и приноси на дисертационното изследване.
 • Използвана литература – изчерпателно посочване на използваната литература, която е желателно да бъде тематично максимално близка до дисертационния труд и да отразява максимално всички изследвания на проблема в България; желателно е също използването на чуждестранна литература; препоръчително е поне 50% от литературата да е от последните 10-15 години.
 • Приложения – фигури, графики, анкетни карти и др., които поради ограничение на изследването не могат да бъдат вмъкнати в основния текст.

Неразделна част от дисертационното изследване е Авторефератът, който има за цел да предостави в съкратен вариант основната и най-важна информация за съдържанието на дисертацията, основните идеи и изводи, показва се приносът на автора при провеждането на изследването, степента на новост и практическа значимост на резултатите на изследването.

При защита на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор” кандидатът следва да има най-малко две публикации по темата на дисертационното изследване. Всички университети в България, обаче имат разработени специални правила и изисквания по отношения на защитата и необходимия брой публикации може да бъде по-голям.

Технически параметри – Всеки Университет има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първия начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.