Дипломната работа е самостоятелно научно изследване по конкретно зададена тема, която включва следните задължителни елементи:

Съдържание и заглавна страница, която съдържа следната информация: име на университета, факултет, катедра (департамент); тема на дипломната работа; име на дипломанта, специалност и факултетен номер; име на научния ръководител; дата; населено място.

Уводът, в рамките на 2-3 страници, представя съдържанието на дипломната работа, като задължително включва актуалност на темата, формулирана изследователска теза, обект, предмет, цел, задачи и методи на изследване.

Изложението зависи от темата на изследването, като включва два основни елементи:

Теоретична част, в която се прави преглед, анализ и обобщение на теоретичните основи и концепции по темата.

Практическа част, в която се анализира развитието и състоянието на изследвания обект, чрез прилагането на теоретичните концепции и модели.

Заключението, в рамките на 2-3 страници, обобщава основните резултати, изводи и препоръки на темата.

Използваната литература включва използваните при написването на дипломната работа източници, като тяхната подредба се оформя по правилата на библиографското описание и посочените от Университета специфични изисквания.

Приложения – фактически материал, като таблици, графики, фигури и др., които са използвани при анализа в практическата част.

Технически параметри – Всеки Университет има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Дипломната работа за завършване на образователно- квалификационна степен бакалавър обикновено е с обем между 40- 60 страници , а за магистър около 70-90 страници.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

  • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
  • срок на изпълнение
  • обем на разработката /брои страници/
  • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
  • минимум  определен брои източници
  • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
  • минимум  процент плагиатстване
  • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.