Докладът е самостоятелно задълбочено изследване, което има за цел да представи в писмен вид план и проект върху даден проблем. При написването му се изисква добро познаване на литературата по въпроса, нейното творческо осмисляне и интерпретация, логично подреждане и представяне на доказателства за основната теза.

Етапи на изготвяне:

– Подготовка – съставяне на библиографска справка, селекция и преглед на научната литература по проблема.

План-проект за доклада – същинска творческа работа върху текста, която включва представяне на дефиниции, аргументиране и доказване на тезата, логично и последователно изграждане на текста.

Структурата на доклада включва:

-Увод – представлява кратка обосновка на избора на темата, нейното значение и актуалност; формулиране на хипотезите и основната изследователска теза на изследването; при необходимост се посочват уточнения и ограничения на разглеждания проблем.

– Изложение – последователно, хронологически и/или логически, чрез вътрешно структуриране на текста (подзаглавия) се представя доказателствения материал и резултатите от изследването, които следва да бъдат и творчески интерпретирани.

– Заключение – синтезиране на основните изводи и обобщения от изложението.

– Използвана литература (библиография) – изчерпателно посочване на всички използвани при разработването на доклада източници.

Представяне и оценка на доклада:

Написаният текст на доклада често следва да бъде представен пред аудитория, като вариантите са докладът да бъде прочетен изцяло или да бъде представено негово резюме. Оценяването се прави въз основа на предварително посочени критерии и показатели като: структура, стил, креативност; постигане на посочената цел и задача  и др.

Технически параметри: Всеки преподавател има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

  • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
  • срок на изпълнение
  • обем на разработката /брои страници/
  • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
  • минимум  определен брои източници
  • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
  • минимум  процент плагиатстване
  • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.