Независимо от това, в кой университет защитавате магистърската си теза, едно нещо неизменно се поставя като основно изискване при написването й и е важен елемент във всеки един увод – а  именно актуалност и значимост на избраната тема на магистърската теза. Дори и да пишете историческа тема, трябва да посочите какво е значението на тази тема днес.

С други думи, когато избирате темата на магистърската ви теза е желателно не само темата да отговоря на вашите интереси, но и да успеете да я обвържете с реалността и да покажете на публиката защо тази тема е актуална и какво е нейното значение за теорията и практиката в областта на изследвания проблем. Тук ще ви дам пример с написването на моята магистърска теза. Първоначално исках да пиша за мироопазващите мисии на ООН и да анализирам тяхното въздействие върху стабилизирането на държавите. След консултация с научния ми ръководител обаче решихме да конкретизираме темата и да анализираме дейността на Съвета за сигурност като акцентираме върху правомощията му за разрешаване на спорове и конфликти, или по-скоро да анализираме дейността на Съвета за сигурност и как предоставеното право на вето на постоянните държави членки променя ООН днес. В какво се корени актуалността на темата – правото на вето не е нещо ново, но днес все по-често то се използва от постоянните държави членки в Съвета за сигурност за защита на техните геополитически интереси.

В заключение, формулирането на темата на магистърската теза има важно значение за актуалността на темата. А актуалността на темата и аргументирането на нейната значимост има значение за разработването на теза, която допринася за теорията и практиката на разглеждания проблем.