Дисертационният труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” представлява самостоятелно и оригинално изследване в конкретна научна област, което задължително трябва да съдържа научни или научно-приложни резултати, които представляват принос с развитието на научната област. Дисертацията изследва изчерпателно определен проблем, поради тази причина кандидатът следва да притежава задълбочени познания в изследваната област и да е способен да провежда самостоятелни качествени изследвания. С други думи, дисертационното изследване не е само обзор на научната литература по темата, но следва да отразява и изразява лична позиция по проблемите, което е основен научен принос при разработването на дисертацията.

Разработването на дисертационния труд става в рамките на редовна, задочна или докторантура на самостоятелна подготовка. Независимо от избраната форма, обучението включва образователна част (необходимо е полагането на изпити – броят и формата  варират в зависимост от университета, катедрата, научната област) и изследователска част (написването и публикуването на научни статии, студии, книги и завършване с написване и защита на дисертационен труд). Всеки зачислен докторант организира своята работа съобразно одобрен от факултетния съвет индивидуален учебен план.

Примерна структура и съдържание на дисертационния труд:

 • Увод/Въведение – синтез на научния обхват на дисертацията и излага научния проблем, който ще се изследва; посочва неговата актуалност и значение за научната област; представя предмета, обекта, основна цел и задачи, работни хипотези на дисертационното изследване; извежда основната теза на изследването; представя използваните методи на изследване, кратък литературен обзор.
 • Изложението на дисертационния труд е систематизирано в няколко глави, като задължително в първа глава е теоретична – докторантът следва да направи преглед и анализ на научната литература върху разглеждания проблеми и предлага методика за анализ на изследвания проблем. В следващите глави с научни методи и средства изследваният проблем се анализира, извеждат се основни резултати и обобщения; в зависимо от типа на научното изследване е възможно в тази част на дисертацията да има експериментални изследвания и др.
 • Заключение – систематизирано и синтезирано представяне на основните изводи, обобщения, препоръки и приноси на дисертационното изследване.
 • Използвана литература – изчерпателно посочване на използваната литература, която е желателно да бъде тематично максимално близка до дисертационния труд и да отразява максимално всички изследвания на проблема в България; желателно е също използването на чуждестранна литература; препоръчително е поне 50% от литературата да е от последните 10-15 години.
 • Приложения – фигури, графики, анкетни карти и др., които поради ограничение на изследването не могат да бъдат вмъкнати в основния текст.

Неразделна част от дисертационното изследване е Авторефератът, който има за цел да предостави в съкратен вариант основната и най-важна информация за съдържанието на дисертацията, основните идеи и изводи, показва се приносът на автора при провеждането на изследването, степента на новост и практическа значимост на резултатите на изследването.

При защита на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор” кандидатът следва да има най-малко две публикации по темата на дисертационното изследване. Всички университети в България, обаче имат разработени специални правила и изисквания по отношения на защитата и необходимия брой публикации може да бъде по-голям.

Технически параметри – Всеки Университет има разработени собствени технически параметри при написването на текста относно обема (брой страници); шрифт; големина; полета; номериране на страници, раздели, подраздели и точки; бележки под линия или в текста; разполагане на графики, фигури и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първия начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Друго

Студентски център Colonel разработва, а не ползва готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Студентски център Colonel гарантира Вашата анонимността и конфиденциалност.

Студентски център Colonel не продава повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Студентски център Colonel разработва теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

Студентски център Colonel   при разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

Студентски център Colonel   при разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригира при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Студентски център Colonel предоставя БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Студентски център Colonel може да се справи с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Студентски център Colonel  предлага индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

Студентски център Colonel  предлага превод на текст, набор на текст, принтиране, копиране, сканиране, подвързване и др.