Завършването на висшето образование приключва с написването и защитата на дипломна работа. За разлика от реферата и курсовата работа, дипломната работа е доста по-обширна и трудоемка задача, и едно от основните изисквания за добър текст е наличието на защитена авторова позиция.

Всеки, които е писал дипломна работа знае, че задължителен елемент е формулирането на теза, която трябва да отразява авторовата позиция, а в изложението на дипломната работа, тази позиция следва да  бъде адекватно аргументирана. Как да бъде аргументирана тезата в дипломната работа?

При написването на моята дипломна работа, аз избрах да следвам поетапно представяне на различни аргументи, които да подкрепят и аргументират моята позиция по конкретния проблем. В структурно отношение, дипломната ми работа се състоеше от три глави. В първата глава се опитах да представя накратко основните теоретични постановки по разглеждания от мен проблем, като при анализ и критичната им оценка акцентирах върху тези от тях, които имаха пряко или непряко отношение към защитаваната от мен позиция по проблема. Втора глава анализираше приложението на теорията на практика и при анализа на конкретния проблем се опитвах да представя проблема, чрез конкретни примери. И отново цялата организация на дипломната ми работа се въртеше около защитата на моята теза, така че примерите, които избрах бяха в подкрепа и аргументиране на тезата, изложена в увода. Трета глава бе посветена на проблеми и препоръки относно разглеждания от мен въпрос и отново цялата й организация се опитваше да посочи, че тезата ми е основателна и независимо от възможните други тълкувания, избраната от мен позиция е валидната. В обобщение, аргументирането на тезата на дипломната ми работа бе направено чрез провеждането в доказателство на теория и практика, включително чрез посочване на статистически данни и изследвания през последните няколко години по този въпрос.