Тази година ми предстои да се дипломирам като магистър по Икономика и както всеки един магистър ми предстои да защитя писмен текст на определена тема. За първи път се налага да пиша толкова дълъг и обширен текст, тъй като по време на бакалавърската ми степен завърших с полагането на държавен изпит. След кратко колебания в каква точно област искам да пиша, избрах научен ръководител и заедно с него формулирахме темата. При обсъждане с много мои колеги, ни непрекъснато говорихме за защита на дипломна работа, как ще протече, какво може да очакваме, как да я напишем и пр. Когато предадох последния вариант на дипломната ми работа, заедно със заглавната страница на моя научен ръководител за последни корекции, неговата първа реакция бе, че като магистър аз не пиша дипломна работа, а магистърска теза.

Първоначално, аз не можех да разбера каква е разликата между дипломна работа и магистърска теза. Оказа се, че разликата не е само по отношение на завършването на степента на образование. Приема се, че дипломната работа (или в някои университети – бакалавърска теза) се прилага за завършване на бакалавърска степен на образование и като такава, в по-голяма си част тя е компилативна, а не аналитична, съдържаща теоретична и практична част, като е опит да се покаже, доколко студентът познава изучаваната през годините учебна материя. Магистърската теза се използва при завършване на магистърска степен на образование и има по-сложна за написване, защото не само трябва да покаже ниво на владеене на изучавания материал, но изисква значително творчество – задължителен елемент е създаването на самостоятелно съчинение, което се базира на собствено изследване и има по-голяма степен на аналитичност.

След тези пояснения на научния ми ръководител и поставените бележки по моя текст, трябваше да преработя значително написания от мен текст, за да отговоря на спецификата на магистърската теза – не само да посоча какви са основните научни мнение по разглеждания от мен проблем, но и да се опитам да анализирам и/или критикувам някои от дефинициите, като същевременно се опитам да приложа теоретичното знание на практика при анализирането на конкретна ситуация.