Във втори курс ми бе поставена задача по една специална дисциплина да напишем курсова работа, но в предоставените ни указания за писане бе посочено, че един от ключовите елементи при оценката на курсовата ни работа е защитата на тезата. До онзи момент не се бях замисляла как точно да структурирам текст около дадена теза и как да организирам защитата на тази теза. С няколко мои колеги се опитахме да направим една своего рода мозъчна атака, чрез която да наберем различни идеи за това как следва да се случи тази защита на тезата. Обсъждането бе доста бурно, но мисля че имаше положителен ефект, тъй като резултатът в лицето на оценката, която получих бе много добър.

Какви бяха основните изводи, до които достигнахме с колегите ми? Първо, много важно е да формулираме тезата си ясно, кратко и точно, защото това би ни помогнало при намирането на конкретни доказателства за нейната защита. Второ, ако искаме структурата на курсовата работа да е последователна и логически обоснована, следва да изберем конкретен подход при представянето на доказателствата в полза на изведената от мен теза в курсовата работа. Походите могат да варират, например: хронологически – проследяване на доказателствата по времето на тяхното възникване; функционален – да формулираме групи от доказателства, чрез които да представим и защитим нашата теза и пр. Трето, много важно е освен да имаме логична последователност на доказателствения материал, използваните от нас в защитата на тезата теории, анализи и прочие да бъдат научно обосновани, а не да се опират само на емоция и фантазия. Последно, много важен елемент е обобщението, което ще се направи въз основа на представените доказателства – то трябва да бъде кратко, информативно и убеждаващо в правотата на представените доказателства за защитаваната теза.