Поне веднъж по време на следването си всеки един студент се е сблъсквал с предизвикателството да се изправи пред своите колеги в аудиторията и да представи доклад на определена тема. За почти всички студенти това е стресова ситуация, защото попадат за първи път в нея – не са се изправяли пред аудитория и изпитват неудобство. Ако оставим на страна този факт, то при изнасянето на доклад пред аудитория има няколко основни правила, които ако бъдат спазвани, всеки студент би имал успешна презентация.

Първото важно условие е самата подготовка за представянето на доклада. Всеки студент при подготовката следва да се опитва да се вмести в определеното за презентацията време, като представя и акцентира върху основните и важни за доклада въпроси. Второто условие при изнасянето на доклад пред аудитория е формата – т.е. добрата презентация задължително включва познаване на текста и изключва четене на доклада. Студентът трябва да може убедително да представи своята позиция без да чете, а ясно и кратко да изложи позицията си. Третото условие е свързано със структурата на самата презентация – тя следва да бъде логична и последователна, да преследва конкретно зададената цел и поставените задачи.

Последният важен елемент при изнасянето на доклад пред аудитория са илюстративните доказателства. Днес това най-често се прави чрез разработването на презентация, в която могат да бъдат включени графики, таблици, снимки, карти, които да илюстрират основната теза и да служат като доказателство за нейната защита. Защото презентацията е толкова важна? Защото тя може да привлече вниманието на аудиторията, защото може да представи данни, графики и прочие, които трудно бива могли да бъдат обяснени, а  по-скоро трябва да бъдат видени от аудиторията, за да разберат тяхното значение.

Тези кратки правила при представянето на доклада ви пред аудитория, могат да бъдат от съществено значение за получаването на висока оценка.