Написването на дипломната работа изисква да се използва научен стил, защото в текста се съобщават научни знания – т.е. дипломната работя следва да въздейства на мисълта, а не на емоцията или чувството. Едно от задължителните условия за постигането на научния стил е използването на сегашно историческо време, чрез което минали събития се предават със сегашно време.

Моят сблъсък със сегашното историческо време по време на писането на дипломната ми работа бе доста проблемен. Дипломната ми работа бе на много актуален проблем и голяма част от информацията по темата не бе от научни източници, а беше събирана от вестници и списания, а журналистическият стил не винаги изисква използването на сегашно историческо време. Освен това много от събитията се случваха в реално време и аз бях свидетел на тях, което не улесни писането ми и използването на споменатото време.

Въпреки, че при писането на дипломната си работа се опитвах да се съобразявам със сегашно историческото време, посочените от мен по-горе фактори често се подвеждаха и на моменти използвах друго време. Използването на друго време може и както бе при мен доведе до получаването на по-ниска оценка на защитата, защото едно от изискванията за написване на дипломна работа, посочено от моя университет бе използването на сегашно историческо време.

Опитите ми самостоятелно да се справя с този проблем, явно бяха недостатъчни и дори няколкократното посочване на този факт от моя научен ръководител – на места в текста бяха останали проблемни участъци. По време на защитата това бе една от основните забележки от страна на моя рецензент, на която нямаше как да отговоря, за да се защитя. Затова моя съвет към вас е – ако не сте сигурни, че ще уеднаквили използваното от вас време, помолете ваш колега или познат да прочете текста и да ви посочи ако има подобри проблеми.