В много случаи при писането на дипломна работа, особено когато става дума за икономически специалности, се налага в текста да бъдат използвани статистически данни, за да се докаже или подкрепи дадена теза или твърдение на автора. Не винаги обаче, това е лесно за пишещия. Не винаги е ясно как и при какви условия следва да се използват статистическите данни.

Много често при писането на дипломна работа, дипломантите правят една и съща грешка – те включват в текста си редица данни, но не посочват източника на теза данни. По този начин, дори и те да са достоверни, например да се взети от Евростат или националната статистика на България, след като не е ясен техния произход, много голяма е вероятността четящият да не е приеме за валидна. Ето защо, от съществено значение при използването на статистически данни е да посочвате коректно източника, от където сте цитирали данните.

Друга грешка, която се среща е простото посочване на статистическите данни, без да има анализ на информацията, която постъпва в текста, чрез тяхното посочване. С други думи, ако отсъства анализ на данните, които да е обвързан с конкретната тема на дипломната работа е безсмислено да посочвате тези данни. Самото цитиране на данни без анализ представлява една таблица или графика с цифри, без те да имат смисъл за конкретната тема. Поради това, всяка статистическа информация, която решавате да използвате при написването на дипломната си работа е желателно да бъде придружена с адекватен анализ и оценка, която да бъде съобразена със заложените от вас цели и задачи на изследването.

В обобщение, използването на статистически данни, които доказват вашата теза има много важно значение за потвърждаване на достоверността на тезата ви и в крайна сметка вашата теза няма да може да бъде оборена като недоказана.