За разлика от курсовата работа или доклада, казусът е значително по-кратък текст, но заедно с това се изисква той да бъде и информативен. Какво имам предвид? Много преподаватели започнаха да предоставят на студентите конкретни казуси, които имат за цел да обвържат теория и практика, защото познаването на теорията по дадена дисциплина не означава, че студентът може да приложи знанието на практика и то да му бъде полезно. Поради тази причина, казусът е форма на прилагане на теоретичното знание на практика.

Защо казусът е информативен? Най-вече защото е него следва да бъдат посочени основните теоретични постановки, които се използват за решение на поставените въпроси. Ако става дума за правен казус – се посочва нормативната база, съдебни решения, теория по проблема, с които се обосновава предложеното решение на конкретния казус. Ако е казус по счетоводство – се посочват формули и прочие. Следователно, казусът макар и да иска решение на конкретни въпроси, той се основава на важна информация относно конкретната проблемна област.

Защо казусите изискват краткост? По своя характер, повечето казуси имат поставени няколко въпроса, на които следва да се даде отговор – ясен, точен и кракът. Т.е. казусът не изисква обширно представяне на теоретични постановки или многословие без конкретика, а иска точно и ясно посочване на конкретното решение при определена ситуация. Ако се налага могат да бъдат посочени и варианти на решението на казуса при различни ситуации, но отново всеки вариант трябва да се стреми да бъде ясно и кратко обоснован, без излишно влизане в ненужни подробности.

В обобщение, може да кажем, че казусът представлява кратък и ясно структурират текст, който има за цел да представи логичен отговор на зададените в текста въпроси, без да се отклоняваме в подробности относно теоретичната и/или нормативна база, върху която се градят отговорите на въпроса.