Завършването на висше образование преминава през написването на дипломна работа и все един от нас се е сблъсквал с въпроса – как и какво следва да включа в уводната част на дипломната си работа. Доста важен въпрос, като се има предвид, че първото впечатление от съществено значение за получаването на висока оценка, а и уводната част следва накратко да представи основните акценти на цялото изследване.

От собствен опит знам, че написването на увода бе една от най-сложните задачи при разработването на дипломната ми работа, защото на няколко страници трябваше да включа доста елементи – т.е. задължително условие за добрия увод е той да е кратък, но заедно с това и информативен. Кои са задължителните елементи, които следва да присъстват във всеки един увод. Първо, той трябва да въвежда в темата на дипломната работа и да представи мотивиран отговор относно актуалността на темата. Второ, най-трудно бе формулирането на тезата – няколко пъти се наложи да я преработвам, за да отразява напълно писмения текст. Трето, задължителен елемент за всеки увод е наличието на основна цел на изследването и поставянето на конкретни задачи. При написването на моята дипломна работа първоначално бях изброила поне 7-8 задачи, но след консултация с научния ми ръководител ги сведох до три – по една задача за всяка една от главите в работата.

Сложна задача за студент завършващ бакалавърска степен е и посочването на използваните методи в дипломната работа. За съжаление не всички специалности включват обучение по методология и поради тази причина този елемент бе много сложен за изпълнение, но с помощта на познати, които вече бяха преминали по същия път успях да посоча няколко методи – сравнителен, исторически и пр.

В края на всеки увод е добре да се направи кратко заключение относно темата или с няколко изречения да се представи структурата на дипломната работа, като по този начин читателят се въведе в темата, а още по-добре бъде предизвикан от интерес да прочете цялата тема.