Написването на качествена дипломна работа е важно, но не по-маловажно е как ще представите текста си пред комисията при вашата защита. На всички ни е ясно, че членовете на комисията най-вероятно не са прочели текста ви, а очакват вие да представите основните моменти и изводи при презентацията на дипломната работа. Затова самото представяне има много голямо значение за оценката, която ще получите. Може ли да изведен основни правила, които да ви помогнат при представянето на вашият текст? Да, такива правила има и е важно да ги спазвате, за да не навредите на труда, който сте положили при написването на дипломната ви работа.

Първо, подгответе резюме и презентация, с които да представите основните моменти на написаната от вас дипломна работа. Опитайте се да се ограничите във времето – не превишавайте 10-15 минути, като акцентирате само върху важните елементи на дипломната работа – актуалност, цел, задачи, теза, кратко представяне на основните изводи от анализа в отделните глави, извеждане на основните заключения, препоръки и пр.

Второ, опитайте се да не четете резюмето от подготвения лист хартия, а използвайте направената от вас презентация, за да се ориентирате и да представите дипломната ви работа на комисията и на зрителите. Ако е необходимо, репетирайте представянето в къщи, за да протече гладко и без проблеми в деня на вашата защита.

Трето, не забравяйте да се обърнете с уважение към комисията, научния ви ръководител и рецензента. Това винаги оставя добро впечатление и може да има позитивен ефект върху крайната ви оценка.

Четвърто, не случайно се казва защита на дипломната работа, защото освен представянето от ваша страна, след рецензията вие следва да отговорите на поставените ви от рецензента въпроси и критични бележки. Не е нужно да се конфронтирате с рецензента и комисията – опитайте се да защитите дипломната си работа като при необходимост аргументирано посочите защо според вас дадена критика не е релевантна или пък ако наистина критиката е релевантна се извинете и намерете начин да покажете, че този проблем би могъл да бъде решен за в бъдеще.