Писането на магистърска теза изисква много усилия и време и не би могло да бъде постигнато без помощ от научния ръководител. Защо е важен изборът на научен ръководител?

Стартирането на процеса на работа в научен ръководител е различен в различните университети – в някои изборът се прави въз основа на желанието на самия магистър, в други след посочване на желаната тема от магистъра му се назначава научен ръководител от катедрата, в трети – катедрата излиза със списък на теми и съответните научни ръководители към тях за избор от магистрите. Независимо от посочените възможни варианти, общото е необходимостта от добра комуникация между магистъра и научния ръководител.

Въпреки, че всеки магистър сам определя в каква област и върху какво точно иска да пише, формулирането на темата на магистърската теза е много важен елемент и се изисква помощта и намесата на научния ръководител за да се формулира правилно. Освен това, научният ръководител има доста по-обширни познания в научната област и би могъл да бъде от полза като подпомогне формулирането на съдържанието на магистърската теза, препоръча конкретна литература по темата и в последствие в процеса на писане осъществява контрол върху написаното, прави бележки за подобряване на текста, за допълване на информация, коригира стилистични, правописни, фактологични грешки. С други думи, научният ръководител е част от написването на магистърската теза и има много важно значение за консултиране на магистъра и направляването му към написването на качествен текст. Той/тя работи с готов текста на магистъра – а не пише текстове в магистърската теза. Може да коригира текста, не няма да го напише. В заключение, запомнете, че научният ръководител само може да ви напътства, но няма да напише магистърската теза вместо вас.