За всеки магистър в НБУ е добре да бъде запознат с изискванията на НБУ за библиографско цитиране. Съгласно правилата на университета, библиографското цитиране следва да прилага БДС 17377-96 в тази област, където е посочено, че 1) при непериодични печатни издания в описанието са включени следните задължителни елементи: Автор; Колективен автор; Заглавие; Определящи характеристики, при някои видове издания; Том; Поредност; Местоиздаване; Година на издаване; ISBN; 2) При периодични печатни издания: Заглавие; Източник; Година и Брой; Местоиздаване; Година на издаване; Брой; ISSN; 3) при електронни носители и уеб адреси: Имената на авторите; заглавието на материала (в кавички); заглавието на целия труд (в курсив или подчертано); дата на публикацията; точен адрес на източника (в триъгълни скоби); дата на достъп (в кръгли скоби).

И ако тази част относно цитирането е добре позната на всички студенти в НБУ, то за всеки от нас, които пише магистърската си теза възниква един друг въпрос – как да подредим използваните източници в самостоятелен списък след заключението на магистърската теза. Сложността произтича от факта, че принципно се възприема идеята за подредба по азбучен ред, като се започва от източниците на кирилица и след това се представят източниците на латиница.

Навлизането обаче, на използването на много интернет източници доведе до реорганизация на подреждането на използваните източници в списъка с използваната литература. Много често, повечето преподаватели предпочитат подреждането на източниците на информация да се случва съобразно следните правила: първо, подредба по азбучен ред; второ, първо се посочват книги и статии от списания, след това се посочват източници като закони и различни резолюции, договори и пр., и на последно място се посочват интернет източниците. Т.е. разделяме списъка с източници на три основни части – книги и списания, документи и интернет източници, но задължително спазваме азбучната последователност.

Преди да съставите списъка – допитайте се до научния си ръководител как точно да се случи това.