През последните години образованието по Право все повече включва правните казуси като елемент при оценяването при различните дисциплини. Усвояването на умението да се решават правни казуси е изключително важно, имайки предвид, че държавните изпити включват задължителен елемент казус преди да бъдете допуснати до устен изпит. Поради тази причина умението да се решават правни казуси в НБУ е от съществено значение за завършване на специалност Право.

В обучението си по Право в НБУ по почти всяка една дисциплина се налагаше да решавам казуси. Какво е специфичното при правните казуси? От съществено значение е да се подготвите добре преди да пристъпите към решението на казуса. Подготовката включва три много важни елемента. Първо, преглед и анализ на наличната литература по разглеждания в казуса проблем – което включва лекции, учебници, монографии, научни статии и пр. Второ, извеждане на основните членове от законите, които се отнасят към разглеждания проблем. Трето, много важен момент при намиране на правилното решение на правни казус е проучване и анализиране на наличната съдебна практика по въпросите в правния казус. Тя ще ви даде много важен отправен момент в начина по които може да решите казуса си. Тук обаче, следва да посочим, че някои въпроси могат да намерят противоречиво решение в съдебната практика – в подобен случай е желателно да се опирате на издадените тълкувателни решения на върховните съдилища.

Освен посочените елемента, от много важно значение е да имате точен и ясен език при написването на решението на вашия казус – юридическият език е доста формален и изисква спазването на стилистиката – използването на журналистически стил или разговорен стил при написването на казуса, макар и вярно решен ще повлияе много негативно върху оценката, която ще получите.