До постъпването ми в университета, няколко пъти бях писала есета в училище и смятах, че за разлика от курсовите работи, докладите и рефератите, есето е много по-лесно за писане. Поради това, при предоставянето на право на избор на една дисциплина в университета, реших, че ще се опитам да напиша есе, а не курсова работа. Много мои колеги постъпиха по същия начин. В посочените изисквания, ясно бе посочено, че трябва да напишем научно есе, но аз удобно изпусках думата научно и се опитах да представя в рамките на пет страници моите лични размишления по темата за „Гражданското участие днес“. Бях изключително доволна от резултата, но за съжаление явно доста грешах.

Няколко дни след като предадох есето си, получих имейл от моя преподавател с множество забележки и препоръки за корекция, ако искам да получа оценка. Изрично ми бе посочено, че задачата е научно, а не литературно есе. Каква е разликата между двете форми на есето? За разлика от литературното есе, където емоцията е водеща и може да се използват всякакви изразни средства, научното есе следва да се опира на факти и доказателства. Отново водеща е личната авторова позиция по разглеждания проблем, но тя трябва да бъде научно обоснована с факти и доказателства (възможно е това да са дефиниции, концепции, статистически данни, графики и пр.). От съществено значение за научното есе е логичност, последователност и надграждане на текста, което ще доведе до по-голяма тежест на доказването на основната теза.

С други думи, трябваше да преработя есето си изцяло, за да отговори на тези условия. След като преработих есето си, в допълнение ще посоча, че моята теза се различаваше малко от позицията на моя преподавател, но беше оценена, защото бях успяла да представя доказателства в подкрепа на своята собствена позиция.