Написването на дипломната работа е сложен и дълъг процес, но не по-малко трудно е да изберете какво да включите и по какъв начин да структурирате резюмето на вашата дипломна работа. В известна степен резюмето има много важно значение при защитата на дипломната работа, защото всеизвестен факт е, че цялата дипломна работа се чете от научния ръководител и от рецензента, докато резюмето е текстът, които всички присъстващи в залата при защитата ще чуят. Поради тази причина е много важно да се подбере правилната информация, която да се представи на комисията и на аудиторията при защитата, както и да се структурира текста по начин, които да представи в добре светлина цялостната дипломна работа.

При написването на резюмето могат да се спазят следните няколко правила: първо, то трябва да бъде кратко и ясно – не е желателно представянето да бъде повече от десет минути (освен ако съответния университет или катедра няма други специфични изисквания за това); второ, текстът трябва да обхваща всички глави от дипломната работа съразмерно – не е желателно да акцентирате само върху първа глава например и след това само да споменете втора и трета накратко; трето, в структурно отношение резюмето започва с въвеждането в темата на дипломната работа, акцентиране върху нейната актуалност и значимост, представя основната цел и задачи на работата, посочва основната хипотеза и теза, след това последователно прави кратък преглед на основните изводи от отделните глави в дипломната работа, в заключение – представя основните резултати от направеното изследване, а при възможност представя и направените препоръки за подобряване или предлага на аудиторията възможни сценарии за развитие в бъдеще.

Освен тези правила, има още едно, което е много важно за представянето на резюмето пред комисията – а именно никога не четете резюмето, опитайте се да представите неговото съдържание като осъществявате визуален контакт с аудиторията и комисията, като по този начин ангажирате публиката с текста, който представяте.