През ноември по Социология ни бе поставена задача да разработим доклад в екип от трима студенти, което доведе доста разговори помежду ни относно как следва да структуриране доклада и в последствие как да представим доклада пред колегите ни. Тъй като работехме в екип трябваше да координираме усилията си и да успеем да постигнем съгласие относно структурата на доклада.

Всеки един от нас направи предварителни предложения относно структурата на доклада, които се различаваха малко едно от друго, но след обсъждане взехме решение да структурираме доклада в увод, три подточки и заключение. Изборът на тази структура бе предопределен и от факта, че докладът следваше да бъде представен пред аудиторията и по този начин това ни позволяваше всеки един от нас да представи част от доклада.

Накратко, в увода на доклада посочихме кратко и точно какъв е основният проблем, който ще анализираме в текста, както и основните задачи, които преследваме. Изложението, както посочихме, бе структурирано в три точки, като се опитахме всяка една да има равностойна тежест на останалите и да бъде сравнително сходна по своя размер с останалите две. В заключението се опитахме да систематизираме основните изводи от изложението и да посочим няколко препоръки за промени и подобряване на проблемната ситуация.

Сложността на това структуриране на доклада идваше най-вече от факта, че работим в екип и всеки от нас имаше първоначално различна визия за включването на редица проблеми при разработването на доклада; друг проблем беше и разработването на три отделни, сравнително сходни по тежест, но логически обвързани елементи на доклада; проблем имахме и при формулирането на основните изводи в заключението, тъй като имахме някои различия в осмислянето на резултатите от анализа. В заключение, въпреки проблемите, дискусията и взаимните отстъпки ни позволиха да напишем един добър доклад и да го представим и защитим добре пред колегите си.