Как да формулирам цел и задачи на магистърската си теза? Както знаете, целта и задачите са задължителен елемент на увода на всяка магистърска теза, но тяхното формулиране не винаги е лесна задача. Дори и за студент, които по време на бакалавърската си степен е трябвало да завърши със защита на дипломна работа, при магистърската си теза отново среща затруднения.

Да започнем с целта на магистърската теза – какво следва да включва? Първо, целта на магистърската теза най-общо може да бъде определена като едно изречение, в което пишещият трябва да представи кратко, точно и ясно предназначението и насочеността на своята разработка. В определени ситуации, в тази цел може да бъдат включени и редица очаквания от написването на разработката. За да ни стане по-ясно ще посоча целта на моята магистърска теза, която грубо звучеше по следния начин: Да анализира и оцени ефективността на ООН при решаването на международни конфликти. В едно изречение се показва каква е насочеността на магистърската теза – анализ и оценка на дейността на ООН по отношение на предотвратяването и/или намирането на решения за вече възникнали конфликти.

След като е изведена основната цел на магистърската теза е необходимо да бъдат посочени няколко задачи, чиято основна цел е да доуточнят самата цел на тезата от една страна, като от друга страна задачите спомагат и за постигането на посочената цел. Обикновено е прието задачите да са три-четири, според мен е добре всяка глава на магистърската теза да отразява конкретна задача – т.е. три глави – три задачи, четири глави – четири задачи. При моята магистърска теза имах три глави – първата бе по скоро теоретико-метеорологическа, като представяше ООН и възможните подходи на организацията към конфликтите – задачата бе да се дефинира ролята и функции на ООН при решаването на конфликти. Втора глава бе практическа – анализираше се дейността на ООН по отношение на конфликта в Сирия – следователно задачата бе анализ и оценка на дейността на ООН по отношение на конфликта в Сирия. Трета глава насочена към препоръки и проблеми на дейността на ООХ, следователно задачата бе разработване на препоръки за подобряване на дейността и реакциите при кризи на ООН.