Многообразието от достъпна в интернет литература и информация поставя един много важен проблем при писането на курсова работа, а именно добре познатата на много студенти практика на copy-paste. Тази практика е изключително изкушаваща и в началото на развитието на интернет бе използвана доста често от студентите. Вярно е, че това спестява много време и усилия, но заедно с това води и до много проблеми. Все повече университети използват специализирани програми за проверка на автентичността на текста на курсовите работи и при доказана автентичност под 75%, подобни работи не се оценяват, дори може да има много негативни последици за студента, ако бъде официално обвинен в плагиатство. Съгласно новия закон за висшето образование, плагиатството е недопустимо. Continue Reading

Всеки студент е наясно как се пише курсова работа, или ако не е първоначално, след време се научава. Особено проблематично е, когато поставената задача от преподавателя изисква написването на курсова работа от колектив – двама или трима студенти. При двама автори, съгласуването на мнението, стила на писане и прочие и сложно, но не е и невъзможно. При увеличаване на броя на участващите в проекта автори, сложността се увеличава неимоверно и става все по-сложно и по-сложно. Continue Reading

Неизменна част от защитата на един дисертационен труд е съпътстващият го автореферат. Той притежава строго определена структура и форма, която има за цел да представи накратко основните моменти, идея, изводи и обобщения от дисертационното изследване. Важен елемент е изричното посочване на приносите на автора на дисертацията, неговата значимост и степен на новост, както и изброяване на научните публикации по темата на дисертационното изследване. Continue Reading

След завършване на магистърска степен, при желание за продължаване на следването и кариера в научните среди е необходимо да напишете и защитите дисертационен труд. За разлика от всичко, което сте писали по време на бакалавърската и магистърската ви степен на обучение, дисертацията представлява доста по-различен по своя характер писмен продукт, който изисква задълбочено познаване на проблематиката, аналитични умения, способност да се формулират тези, хипотези, изводи и препоръки. Continue Reading

Във втори курс ми бе поставена задача по една специална дисциплина да напишем курсова работа, но в предоставените ни указания за писане бе посочено, че един от ключовите елементи при оценката на курсовата ни работа е защитата на тезата. До онзи момент не се бях замисляла как точно да структурирам текст около дадена теза и как да организирам защитата на тази теза. С няколко мои колеги се опитахме да направим една своего рода мозъчна атака, чрез която да наберем различни идеи за това как следва да се случи тази защита на тезата. Обсъждането бе доста бурно, но мисля че имаше положителен ефект, тъй като резултатът в лицето на оценката, която получих бе много добър. Continue Reading

Написването на качествена дипломна работа е важно, но не по-маловажно е как ще представите текста си пред комисията при вашата защита. На всички ни е ясно, че членовете на комисията най-вероятно не са прочели текста ви, а очакват вие да представите основните моменти и изводи при презентацията на дипломната работа. Затова самото представяне има много голямо значение за оценката, която ще получите. Може ли да изведен основни правила, които да ви помогнат при представянето на вашият текст? Да, такива правила има и е важно да ги спазвате, за да не навредите на труда, който сте положили при написването на дипломната ви работа. Continue Reading

Написването на дипломната работа е сложен и дълъг процес, но не по-малко трудно е да изберете какво да включите и по какъв начин да структурирате резюмето на вашата дипломна работа. В известна степен резюмето има много важно значение при защитата на дипломната работа, защото всеизвестен факт е, че цялата дипломна работа се чете от научния ръководител и от рецензента, докато резюмето е текстът, които всички присъстващи в залата при защитата ще чуят. Continue Reading

Завърших бакалавърска степен по Журналистика, но реших че с оглед на желанието ми да отразявам икономически новини е необходимо да получа базови познания по икономика и поради тази причина записах магистърска степен по икономика. По време на обучението ми срещнах доста проблеми, тъй като икономическите дисциплини се различаваха доста от журналистическото ми образование, но в крайна сметка успях да завършва семестриално и се изправих пред последното предизвикателство – писането на магистърска теза по икономика. Continue Reading

Независимо от това, в кой университет защитавате магистърската си теза, едно нещо неизменно се поставя като основно изискване при написването й и е важен елемент във всеки един увод – а  именно актуалност и значимост на избраната тема на магистърската теза. Дори и да пишете историческа тема, трябва да посочите какво е значението на тази тема днес. Continue Reading

Писането на магистърска теза изисква много усилия и време и не би могло да бъде постигнато без помощ от научния ръководител. Защо е важен изборът на научен ръководител?

Стартирането на процеса на работа в научен ръководител е различен в различните университети – в някои изборът се прави въз основа на желанието на самия магистър, в други след посочване на желаната тема от магистъра му се назначава научен ръководител от катедрата, в трети – катедрата излиза със списък на теми и съответните научни ръководители към тях за избор от магистрите. Независимо от посочените възможни варианти, общото е необходимостта от добра комуникация между магистъра и научния ръководител. Continue Reading